Projekt


Školiace a výcvikové stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS
Riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) v štátnej správe si vyžaduje neustále vzdelávanie, sledovanie trendov a reagovanie na nové hrozby a riziká. Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa teda hrozby, zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov. Štát na túto situáciu reaguje zvyšovaním investícií do tejto oblasti, či už cez investície zo štátneho rozpočtu, dopytové výzvy, alebo projekty z plánu obnovy. V legislatívnej oblasti bol prijatý zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, ktoré stanovujú minimálne požiadavky a štandard z pohľadu bezpečnostných opatrení. Projekt prináša školiace a výcvikové stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS, vybavené potrebným IKT a spĺňajúce moderné štandardy pre špecializovaný výcvik v oblasti IB a KyB. Školiace a výcvikové stredisko umožní realizáciu špecializovaných výcvikov v oblasti kybernetickej bezpečnosti so zameraním pre zamestnancov verejnej správy.V záujme zvyšovania všeobecného povedomia o informačnej a kybernetickej bezpečnosti vznikol aj CTF portál, ktorý sme sa rozhodli sprístupniť verejnostiCTF (Capture The Flag) je forma súťaže v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá poskytuje účastníkom príležitosť testovať a zlepšovať svoje schopnosti v rôznych oblastiach a riešenia rôznych bezpečnostných výziev. Ide o simulované prostredie, kde tímy alebo jednotlivci sú vyzvaní, aby našli rôzne "vlajky" (flags), ktoré predstavujú skryté informácie alebo kľúče, za ktoré získavajú body.

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Spôsob financovania: nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ – Európske štrukturálne a investičné fondy

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúrawww.itms2014.sk | www.mirri.gov.sk | www.mindop.sk | www.csirt.gov.sk | www.opii.gov.sk